Iнтэлектуальная культура Беларусi: вытокi, традыцыi, метадалогiя даследавання

Інстытут філасофіі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі
праводзіць 13-14 лістапада 2014 года Першую міжнародную навуковую канферэнцыю

Інтэлектуальная культура Беларусі: вытокі, традыцыі, метадалогія даследавання

Канферэнцыя праводзіцца ў кантэксце святкавання Сусветнага дня філасофіі ЮНЭСКА. Яна адкрывае новую серыю навуковых, навукова-асветніцкіх і выдавецкіх мерапрыемстваў Інстытута філасофіі пад агульнай назвай “Інтэлектуальная культура Беларусі”. Іх агульная мэта – выпрацаваць сістэмнае разуменне прыроды, асаблівасцяў і дынамікі інтэлектуальнай культуры Беларусі ў кантэксце навуковага і духоўна-культурнага развіцця еўразійскай прасторы, прадставіць інтэлектуальную культуру Беларусі як асноватворны элемент геапалітычнага пазіцыянавання нашай краіны, яе ўкладу ў сусветную цывілізацыю.

Паняцце інтэлектуальнай культуры заключае ў сябе сукеупнасць уяўленняў аб інтэлектуальнай гісторыі краіны, духозных традыцыях народа, аб адукацыйным і навукова-тэхнічным патэнцыяле дзяржавы, аб механізмах яго ўзнаўлення і яго рэялізацыі ў вытворча-эканамічных і сацыяльных інавацыях. На суб’ектным узроўні інтэлектуальная культура паўстае як культура самасвядомасці і самаідэнтыфікацыі, рацыянальна-крытычнага, крэатыўнага мыслення і мастацкай практыкі, канструктыўнага падыходу да вырашэння шматлікіх задач нацыянальна-дзяржаўнага будаўніцтва і сацыяльна-эканамічнага развіцця.

Якасць і прадметны змест інтэлектуальнай культуры можна разглядаць як базавую характарыстыку сучаснага грамадства, паказчык яго ўстойлівасці і залог паспяховага функцыянавання ў сістэме глабальных адносін.

Арганізатары мяркуюць, што ў абмеркаванні інтэлектуальнай культуры Беларусі, улічваючы інтэгральны характар ​​гэтага феномену, будуць зацікаўлены прадстаўнікі многіх галін навукі і адукацыі, спецыялісты розных сфер. Светапоглядныя і метадалагічныя перадумовы для іх дыялогу, як і яго “агульная мова”, ствараюцца ў рамках філасофскіх ведаў. Яны распрацоўваюцца ў рэчышчы айчыннай філасофіі і метадалогіі навукі, сацыяльнай філасофіі і антрапалогіі, науковедения, гісторыка-філасофскіх і гісторыка-культурных даследаванняў, сацыялогіі і сацыяльнай псіхалогіі, шэрагу іншых дысцыплін.

Тэматыка Першай міжнароднай навуковай канферэнцыі “Інтэлектуальная культура Беларусі: вытокі, традыцыі, метадалогія даследавання” звязана з вызначэннем прыроды, структуры і функцый паняцця і з’явы інтэлектуальнай культуры. Прадметнае поле форуму ахоплівае метадалагічныя стратэгіі яе вывучэння і папулярызацыі, сацыяльныя механізмы яе змястоўнага развіцця і ўдасканалення. Канферэнцыя нацэлена на наданне даследаваннях інтэлектуальнай культуры і інтэлектуальнага капіталу міждысцыплінарнага статусу. Яна ставіць сваёй мэтай захаванне і павышэнне статусу філасофскаіх ведаў у сістэме культуры, садзейнічанне гуманізацыі і гуманітарызацыі сферы палітыкі, адукацыі, тэхналагічнага развіцця, духоўнага жыцця соцыума.

Канферэнцыя заклікана спрыяць выпрацоўцы трансдысцыплінарных падыходаў для аналізу інтэлектуальнай культуры Беларусі і іншых дзяржаў, даць штуршок фармаванню новых даследчых праграм у рамках гэтага надзвычай важнага напрамку сучаснай навукі.

Да ўдзелу ў канферэнцыі запрашаюцца навукоўцы, выкладчыкі вышэйшых навучальных устаноў, грамадскія дзеячы, дзеячы Царквы, аспіранты і магістранты Рэспублікі Беларусь, постсавецкіх краін, дзяржаў Еўропы і ўсёй еўразійскай палітыка-эканамічнай і культурнай прасторы.

На канферэнцыі мяркуецца абмеркаваць наступныя праблемы:

 • Феномен інтэлектуальнай культуры. Сутнасць паняцця і з’явы інтэлектуальнай культуры. Спецыфіка інтэлектуальнай культуры краіны, рэгіёна, свету.
 • Тэорыя і метадалогія інтэлектуальнага працэсу: лакальны, нацыянальны, рэгіянальны і універсальны ўзровень.
 • Супрацоўніцтва філасофскіх школ у выпрацоўцы сучаснага інструментара даследаванняў інтэлектуальна-культурнай спадчыны.
 • Суб’екты інтэлектуальнай культуры і сацыяльная структура інтэлектуальнай дзейнасці.
 • Вытокі і этапы этапы развіцця інтэлектуальнай культуры: нацыянальны і глабальны кантэкст.
 • Сістэмаўтваральная роля філасофіі ў станаўленні інтэлектуальнай культуры.
 • Феномен творчасці ў кантэксце інтэлектуальнай культуры.
 • Інтэлектуальная культура, інтэлектуальны капітал і патэнцыял Беларусі: структура і дынаміка.
 • Станаўленне навукі ў Беларусі. Асноўныя вехі “ранняй” (да 1917 г.), “новай” (савецкая эпоха) і “найноўшай” (эпоха незалежнасці) беларускай навукі, яе ўклад у сусветную навуку і культуру.
 • Інтэлектуальнае спадчына Беларусі як перадумова і падстава ідэалаў і каштоўнасцей сучаснага беларускага грамадства.

Плануецца правядзенне наступных секцый, круглых сталоў:

 • Інтэлектуальная культура: сутнасць, тэорыя і метадалогія даследавання.
 • Інтэлектуальны капітал у нацыянальным і глабальным вымярэнні.
 • Гісторыя айчыннай навукі і навуказнаўства ў Беларусі.
 • Круглы стол. Гісторыя інтэлектуальнай культуры праз гісторыю ідэй і канцэптаў.

Канчатковы склад і тэматыка секцый будуць вызначаныя па выніках прыёму
заявак на канферэнцыю.

Рабочыя мовы канферэнцыі: руская, беларуская, англійская.

Як падаць заяўку?

Рэгістрацыя для ўдзелу ў канферэнцыі ажыццяўляецца строга ў электроннай форме праз вэб-сайт канферэнцый Інстытута філасофіі НАН Беларусі па адрасе http://www.philosophy.by/conference.

Зарэгістраваўшыся ў сістэме, удзельнік загружае на сайт файл з тэзісамі дакладу, якія будуць разгледжаны аргкамітэтам. Статус заяўкі ў любы момант пасля дасылкі можна ўдакладніць, увайшоўшы на сайт пад сваімі ўліковымі дадзенымі. Ілюстраваная інструкцыя па рэгістрацыі на сайце і ўваходу ў сістэму размешчана ў Інтэрнэце па адрасе http://www.philosophy.by/conference/docs/instr.doc.

Патрабаванні да афармлення друкаванага матэрыялу (тэзісаў) размешчаны ў Інтэрнэце па адрасе http://www.philosophy.by/conference/docs/pravila.doc.

Аб’ём друкаванага матэрыялу (тэзісаў) – да 8500 друкаваных знакаў, уключаючы прабелы. Гэта прыкладна адпавядае 3-м старонкам тэксту, аформленага ў адпаведнасці з патрабаваннямі. Спіс літаратуры ў падлік аб’ёму не ўключаецца.

Пасылаючы друкаваны матэрыял, аўтар пагаджаецца з тым, што ён можа быць апублікаваны адзін або больш раз у друкаваных выданнях і на вэб-сайце Інстытута філасофіі, а таксама што аргкамітэт канферэнцыі можа па сваім меркаванні ўнесці ў тэкст рэдактарскія праўкі ці скарачэнні без скажэння аўтарскай пазіцыі і логікі аргументацыі.

У выпадку цяжкасцяў, звязаных з рэгістрацыяй на сайце, адсылкай тэзісаў, а таксама з пытаннямі па афармленні матэрыялу просьба кантактаваць з аргкамітэтам па адрасе institute@philosophy.by. Калі ласка, выкарыстоўвайце гэты адрас толькі для вырашэння тэхнічных пытанняў, але не для дасылкі заявак.

Аргкамітэт не прымае да разгляду заяўкі:
якія не зарэгістраваны праз вэб-сайт;
якія змяшчаюць няпоўныя звесткі пра аўтараў, а таксама без тэксту тэзісаў;
якія не з’яўляюцца навуковымі, г.зн. не якія адказваюць лагічным, стылістычным, бібліяграфічным і да т.п. крытэрам, што прад’яўляюцца да тэксту, якія публікуюцца ў навуковым выданні; якія не адпавядаюць патрабаванням па афармленні друкаванай працы, а таксама прыкметна перавышаюць зададзены аб’ём;
якія не адпавядаюць тэматыцы канферэнцыі і яе секцый;
якія маюць патрэбу ў карэктуры (якія змяшчаюць памылкі друку і памылкі).

Аргкамітэт не ўступае ў дыскусію па матывах разгляду асобных работ і не дае даведак аб ходзе іх экспертызы.

Тэрміны падачы і разгляду заявак:

Падрыхтоўка друкаваных матэрыялаў, рэгістрацыя на сайце, дасылка заявак: да 20 кастрычніка2014 года ўключна. Сістэма электроннай рэгістрацыі пачынае працу 29 верасня 2014 года.
Экспертыза заявак, фарміраванне праграмы канферэнцыі: 21-30 кастрычнік 2014 года.
Рассылка запрашэнняў: 31 кастрычніка – 6 лістападзе 2014 г. (у першачарговым парадку – замежным, іншагароднім удзельнікам канферэнцыі).
Замежных і іншагародніх удзельнікаў просім знайсці магчымасць аплаціць паездку і пражыванне ў г. Мінску за кошт уласных сродкаў / сродкаў камандзіруючага арганізацыі.

Па выніках канферэнцыі будзе апублікаваны зборнік матэрыялаў і тэзісаў. Электронная копія зборніка (у фармаце PDF, з адлюстраваннем разбіўкі на старонкі і ўсіх неабходных рэквізітаў) будзе даступная на інтэрнэт-сайце Інстытута філасофіі.

Даведкі па электроннай пошце institute@philosophy.by, Тэл./факс +375 17 2841863.
Аргкамітэт


Іншыя мерапрыемствы